Make your own free website on Tripod.com

 

RĪGAS SPECIĀLĀ PAMATSKOLA-ATISTĪBAS
CENTRS

SKOLAS VĒSTURE.

MĀCIBU UN ĀRPUSSTUNDU DARBS.

SADARBĪBA AR CITĀM SKOLĀM.

SKOLAS VADĪBA

SKOLAS ADRESE.

skolas foto

Mūsu skola

 Rīgas speciālā pamatskola-Attīstības centrs atrodas centrā. Skolā mācās bērni ar psihiskās attīstības aizturi ungrūtībām mācībās.Skolā bijuši 16 izlaidumi.

Skolas vēsture

No 1972.gada Pedagogijas-psiholoģijas labaratorijas vadībā sāka darboties izlīdzinātāj klases bērniem ,kuriem ir problēmas mācībās,kuru cēlonis ir psihiskās attīstības aizture (PAA).

1976.gadā izdota V.Avotiņa,Z.Upmanes "Metodiskie norādijumi darba organizācijai izlīdzinātāj klasēs", kurā apkopotas ieteicamās maību un audzināšanas darba metodes ar kurām var sasniegt vislabākos darba rezultātus .

1980.gadā tika nodibināta patstāvīga skola bērniem ar PAA-RĪGAS 1.specialā skola .No 1997g.1.janvāra skolas darbība tika paplašināta, kas tagad darbojas jau kā atīstības CENTRS ,sniedzot individuālu palīdzību problēmu bērniem un metodisku palīdzību skolotājiem vispārizglītojošajās skolās.

  Mācību un ārpusstundu darbs

Pašlaik skolā ir 10 klases,24 skolotāji un mācās 156 skolēni .

Mācību proces notiek latviešu valodā ,taču skolēni var apgūt svešvalodas krievu ,vācu ,angļu valodas.

Skolā ir ieviesta ieskaišu asistēma.Mācību priekšmetos ir izstrādāti ieskaišu A un B varianti 5.-9.kl.grupās .Arī 1.-4.kl.grupā kontroldarbi tiek ieviesta grūtīgas pakāpe-atbilstoši skolēna spējām, veselībai.

Skolotāji veido mācību programmas,strādā pie palīglīdzekļu un atgādņu pilnveidošanas.

1997.g. ar vācu pedagoģes-R.Cipules atbalstu izveidojām, un izdevām"Intensīvo lasītmācīšanas"metodisko materiālu.

Skolā darbojas ārpusstundu pulciņ, kuros skolēni ir iesaistīti pēc viņu interesēm:māskslinieciskajā pašdarbībā, tēlotājmākslā, sportā.

1.-4.kl.korī dzied 32 skolēni,

3.-8.kl.meiteņu ansamblī 19 meitenes,

2.-7.kl. zēnu ansamblī 13 zēni,

1.kl.ansamblī 11 skolēni,

1.-2.kl. deju pulciņā 12 skolēni ,

3.-4.kl. deju pulciņā 15 skolēni,

2.-8.kl.dramatiskajā pulciņā darbojās 16 skolēni;

mākslinieces un skolotājas Dzintras īpaši apmeklētas, 22 jaunāko klašu un 18 vecāko klašu skolēnu, ir zīmēšanas pulciņa nodarbības Aulmanes vadībā.

Šūšanas pulciņā apvienojas 5.-9.kl.zēni un meitenes un darina tērpus ikdienai un svētkiem .

Fizkolektīva iknedēļas sacensībās piedalās visi skolēni ,atbilstoši savai vecuma grupai.Populārākās ir tagad spēles kā "SĀLSTABI","CIETOKŠŅA AIZSTĀVĒŠANA",basketbola soda metieni,stafetes.

Par tradīciju ir kļuvusi 2reizes gadā ,septembrī un maijā ,izbraukt uz Vecāķiem, kur Sporta un Tūrisma dienas ietvaros notiek vieglatlētikas sacensības;

Emocionālus pārdzīvojumus skolēnos izraisa tradicionālie pasākumi :rudens saulgrieži,Ziemas svētki, Lieldienas, Metenis.

Tiek veidotas jaunas tradīcijas: skolas Lāčplēša nominēšana, Lūcijas dienas svinības,Valevtīna dienas pasts;

Skolai ir zināma šefība par Ziedoņdārzu, regulāri piedalāmies tā sakopšanas darbos.

Sadarbība ar citām skolām

Metodiskā darba galvenais uzdevums ir noteikt , kurš no speciālās palīdzības veidiem bērniem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās ir vispiemērotākais un dod vislabbāko rezultātu karra bērna attīstībā un mācību darbā, kā arī sagatavot pedagogus un vecākus šī uzdevuma īstenošanai;

Mūsu skolas speciālisti-psihiatrs, psihalogs un logopēdi regulāri veic diagnosticēšanas un izpētes darbu ,nosaka bērna izglītības un attīstības problēmas un iespējamos speciālās palīdzības veidus.

Sadarbības skolas -Rīgas 6. Vidusskola sākumskolā, Centra pamatskolā un Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā tiek organizētas grupas skolēniem , kam ir valodas un rakstības traucējumi .Bet A.Pumpura Rīgas 11. Pamatskolā darbojas pagarinātās darba dienas grupa bērniem ar problēmām mācībās.

Jau 1997.g.maijā kopā ar Izglītības un Zinātņu ministriju organizējām "Intensīvās lasītmācīšanas"kurs un organizējām seminārus Dzelzavā, Valmierā, Rīgā.

Bet 1998.g.turpinājām šo tālāk izglītības darbu Dobelē, Koknesē, Lielplatonē, Liepājā.

Junija mēnesī organizējām kursus mūsu skolas telpās skolotājiem no visas Latvijas :

1995.g."Metodikas specifika skolotāja darbā mācību priekšmetos bērniem ar psihiskās attīsttības aizturi".

1998.g ."Pamatskolas skolotāji pedagoģiskās meistarības pilnveide darbā ar bērniem , kuriem ir psihiskās attīstības aizture un grūtības mācībās".

Skolas vadība :

Skolas direktote -Irīda Jansone.

Direktora vietniece mācību darbā -Raimonda Šuha.

Direktora vietniece audzināšanas darbā -Gunta Īviņa.

Direktora vietniece metodiska`jā darbā -Gunta Maslovska.

Skolas adrese:

RĪGAS speciālā pamatskola -ATTĪSTĪBAS CENTRS

Matīsa iela 37/39

Rīga

LV-1009

Latvija

Tālrunis:371-2-271125

Fakss :371-2-271125

E-mail:yl3gbc@parks.lv

 


web-meistars: ARNIS ĀRMANS &GUNTA MASLOVSKA